wtorek, 8 marca 2022

Przetarg na projekt i budowę bazy szybkiego Reagowania dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Przetarg na projekt i budowę bazy szybkiego Reagowania dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Baltic Power ogłasza przetarg na wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, który po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych umożliwi realizację prac budowlanych Bazy O&M, dedykowanej do obsługi Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power.

Baza Szybkiego Reagowania [dalej: Baza O&M] stanowić będzie kompleks składający się z budynku socjalno-biurowego, magazynu, nabrzeża przeładunkowego przystosowanego do obsługi 3-4 jednostek CTV, drogi oraz place manewrowe. Teren zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą realizację zadań podstawowych Bazy O&M. Teren bazy i nabrzeża zostanie odpowiednio utwardzony, oświetlony oraz odwodniony. Istniejące nabrzeże o długości ok. 120m zostanie przebudowane poprzez wykonanie nowej płyty nabrzeża podpartej na niezależnym ustroju nośnym, tak aby odciążyć istniejącą konstrukcję. Dno przed nabrzeżem wymagać będzie przeprowadzenia prac czerpalnych oraz wykonania umocnienia dna. Teren bazy zostanie skomunikowany z drogą publiczną, wyposażone we wszelakie niezbędne media oraz łączność bezprzewodowa. Wody opadowe przed odprowadzeniem do właściwego odbiornika zostaną podczyszczane stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i miejsca ich odprowadzenia.

 • Orientacyjna powierzchnia terenu przeznaczonego do zagospodarowania wynosi ok. 1,10ha 
 • Orientacyjna powierzchnia budynku socjalno-użytkowego to ok. 1600m2
 • Orientacyjna powierzchnia budynku magazynowego to ok. 800m2
 • Orientacyjna długość nabrzeża wymagającego wzmocnienia to ok. 160m

 

W ramach procesu zakupowego planowane jest wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie umowy EPCI przygotuje dokumentację i uzyska jej uzgodnienia, przeprowadzi proces inwestycyjny zakończony uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających budowę Bazy O&M oraz wybuduję Bazę Szybkiego Reagowania na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power wraz ze wszystkimi urządzeniami, sieciami oraz wyposażeniem niezbędnym do rozpoczęcia eksploatacji obiektu. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego prowadzona będzie w oparciu o Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy, wydanie polskie 2019 ( tłumaczenie 2 wydanie 2017 ) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Szwajcaria) (dalej zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”).

Przewidywany przedmiot prac wykonawcy w ramach umowy EPCI: 

 • Wykonanie wszystkich elementów Bazy O&M wraz z przebudową nabrzeża, wykonaniem umocnienia dna oraz wykonaniem wymaganych sieci oraz infrastruktury w oparciu o obowiązujące Prawo Budowlane;
 • Wykonanie projektów technicznych (budowlanych i wykonawczych) w oparciu o technologię BIM, wykonanie niezbędnych analiz wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkownie;
 • Integracja Bazy O&M z systemem teleinformatycznym Morskiej Farmy Wiatrowej. 

 

Przy wyborze Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, pod uwagę brane będą poniższe, konieczne do potwierdzenia wymagania:

1. Doświadczenie w zakresie projektowania, zakupów, zarządzania i usług budowlanych w zakresie Budowy, potwierdzone stosownymi referencjami

 • co najmniej 3 (trzy) roboty polegające na budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 o wartości nie mniejszej niż o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto każda;
 • w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, związane z budową bądź przebudową morskich budowli hydrotechnicznych  o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda [Za morską budowlę hydrotechniczną Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645)].

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że każdy z wykonawców może legitymować się realizacją jednej roboty budowlane o zakresie i wartości opisanej w warunku.

2. Doświadczenie w realizacji obiektów budowlanych w oparciu o technologię BIM oraz prowadzenie obiegu dokumentacji i korespondencji w oparciu o system ACONEX lub inny równoważny.

3. Wykazanie zdolności personelu inżynieryjnego i zarządzającego do wykonania pełnego zakresu prac. W szczególności: 

 • 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej 
  2 (dwóch) zakończonych robotach budowlanych związanych z budową morskich budowli hydrotechnicznych o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda. 
 • 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej 2 (dwóch) zakończonych robotach budowlanych związanych z budową obiektów kubaturowych użyteczności o wartości minimum 20.000.000,00 zł brutto każda. 
 • 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień w wykonywaniu dokumentacji projektowej przy co najmniej 2 (dwóch) projektach morskich budowli hydrotechnicznych dla których uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie o wartości prac projektowych minimum 150.000,00 zł brutto każda. 
 • 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień w wykonywaniu dokumentacji projektowej przy co najmniej 2 (dwóch) projektach kubaturowych obiektów użyteczności publicznej dla których uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie o wartości prac projektowych minimum 300.000,00 zł brutto każda. 

 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

4. Doświadczenie w realizacji instalacji paliwowych.
[B
ędzie dodatkowym atutem - opcjonalne]

5. Doświadczenie w realizacji obiektów telekomunikacyjnych oraz instalacji do zdalnego zarządzania zakładami produkcyjnymi / sieciami przesyłowymi.
[Będzie dodatkowym atutem - opcjonalne]

6. Wykazanie struktury organizacji i systemów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / p. poż oraz kontrolą jakości dla całego zakresu prac.

7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

8. Gwarancje bankowe należytego wykonania robót będą wymagane.

9. Umiejętność dostarczania szczegółowej dokumentacji w zakresie oferty technicznej i handlowej dla całego zakresu prac wyszczególniającej poszczególne branże projektowe oraz zakresy urządzeń eksploatacyjnych w wyznaczonym okresie przetargowym.

Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:

 1. Potwierdzenie zainteresowania przez oferentów oraz oświadczenie o spełnianiu ogólnych warunków określonych w niniejszej dokumentacji.
  Początek: marzec 2022 | Zakończenie: marzec 2022

 2. Wewnętrzny proces prekwalifikacji oferentów
  Początek: marzec 2022 | Zakończenie: marzec 2022

 3. Publikacja RFP poprzez ACONEX do oferentów, którzy przeszli pozytywnie proces prekwalifikacji
  Początek: kwiecień 2022

 4. Realizacja zadania
  Początek: lipiec 2022 | Zakończenie: listopad 2024

 

Jeżeli spełniają Państwo opisane powyżej wymogi i wyrażają chęć udziału w procesie przetargowym na projekt i budowę [EPCI] Bazy O&M dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, prosimy o przesłanie potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w postępowaniu na adresy: alexander.kavell@balticpower.pl oraz marcin.godek@balticpower.pl nie później niż do godz. 18:00, 22 marca 2022 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 18 lipca 2022

Baltic Power zabezpieczył umowę na transport i instalację morskich turbin wiatrowych

Spółka podpisała z duńską firmą Cadeler umowę rezerwacyjną na transport i instalację około 70 turbin dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – wspólnego projektu PKN ORLEN i Northland Power Inc. W kolejnych krokach dokona wyboru dostawców turbin, fundamentów, kabli wewnętrznych i eksportowych, wykonawców morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz serwisu i utrzymania farmy. Inwestycja, której realizacja planowana jest na lata 2024-2026 zakłada powstanie farmy o łącznej mocy wytwórczej do 1,2 GW.


WIĘCEJ
news

środa, 15 czerwca 2022

Baltic Power pierwszym projektem z zakończonymi badaniami geotechnicznymi

Przez 282 dni na obszarze famy wiatrowej oraz trasie wyprowadzenia mocy na ląd 13 specjalistycznych jednostek prowadziło badania dna morskiego. Uzyskane wyniki pozwalają na finalizację projektu fundamentów dla ok. 70 turbin wiatrowych, morskich stacji elektroenergetycznych oraz ich połączenia kablowego z infrastrukturą przesyłową na lądzie.


WIĘCEJ
news

środa, 8 czerwca 2022

Forum Baltic Power 2022 - spotkanie z interesariuszami projektu

Ponad 60 przedstawicieli z 30 instytucji, które są lub będą zaangażowane w procesy administracyjne, związane z przygotowaniem i realizacją morskiej farmy wiatrowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 7 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie skierowane było do interesariuszy z sektora administracji publicznej, samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w procesy pozyskiwania kluczowych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych.


WIĘCEJ
news

czwartek, 19 maja 2022

Baltic Power zaprasza do prekwalifikacji w przetargach na usługi i sprzęt wykorzystywany przy budowie morskich farm wiatrowych

Spółka Baltic Power zamierza przeprowadzić prekwalifikacje, a następnie zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do planowanych przetargów. Opisane zakresy dostaw sprzętu oraz usługi będą świadczone w okresie budowy morskiej farmy wiatrowej zaplanowanym na lata 2024 -2026.


WIĘCEJ