wtorek, 22 grudnia 2020

PKN ORLEN poszukuje kierowników projektu Baltic Power

PKN ORLEN poszukuje kierowników projektu Baltic Power

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 15 stycznia 2021 r., a szczegółowe informacje na ich temat wraz z formularzem do aplikacji online dostępne są na stronie orlen.pl/PL/Kariera

Kierownik Projektu ds. ochrony środowiska w Zespole Morskich Elektrowni Wiatrowych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW) oraz badań środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (DŚ) dla MFW oraz dla przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy do KSE, w tym. m.in.:

 • udział w przygotowaniu projektu budowy morskiej elektrowni wiatrowej, w szczególności w zakresie badań środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚ dla MFW oraz dla przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy do KSE
 • prowadzenie wyjaśnień i uzgodnień z przedstawicielami administracji publicznej w związku z procesem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • opiniowanie dokumentacji związanej z badaniami środowiskowymi przedsięwzięcia oraz badaniami wietrzności przekazywanej przez wykonawców
 • koordynację badań środowiskowych i badań wietrzności w ramach przygotowania przedsięwzięcia
 • współpracę z doradcami zewnętrznymi w zakresie aspektów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i badań wietrzności, w tym udzielanie wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na inne elementy projektu.

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03783

 

Kierownik Projektu ds. technicznych w Zespole Morskich Elektrowni

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu Morskiej Elektrowni Wiatrowej, w tym. m.in.: 

 • koordynowanie prac nad projektami technicznymi, specyfikacjami oraz aspektami związanymi z inżynierią na etapie planowania i rozwoju projektu Morskiej Farmy Wiatrowej
 • współpracę z menedżerami poszczególnych pakietów projektu
 • opracowanie optymalnej struktury projektu, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów energii
 • opracowywanie materiałów wsadowych dla strategii zamówień związanych z inżynierią morską, optymalizacja pakietów przetargowych, wyboru doradców/wykonawców EPC i O&M dla projektu
 • nadzorowanie procesów projektowania i certyfikacji w aspektach inżynieryjnych
 • przegląd i analizę cen dostaw, instalacji, budowy i O&M oraz modelu finansowego projektu
 • ustanawianie i zarządzanie normami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z najlepszymi praktykami morskiej energetyki wiatrowej i nadzorowanie wdrażania planów BHP
 • ustanawianie i zarządzanie normami środowiskowymi w celu spełnienia wymagań wydanych pozwoleń oraz osiągnięcia najlepszych praktyk w branży morskiej energetyki wiatrowej
 • dostarczanie odpowiednich raportów tygodniowych i miesięcznych, przygotowywanie materiałów i udział w wewnętrznym procesie raportowania i zatwierdzania

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03781

 

Kierownik Projektu ds. zarządzania ryzykiem i planowania w Zespole Morskich Elektrowni Wiatrowych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu Morskiej Elektrowni Wiatrowej związanych z przygotowaniem i zarządzaniem harmonogramem oraz budżetem projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej, w tym. m.in.:

 • przygotowywanie raportów z wykonania harmonogramu i budżetu projektu
 • identyfikowanie, raportowanie i zarządzanie ryzykiem projektowym, w tym przygotowanie planów zarządzania ryzykiem i prowadzenie rejestru ryzyka, rozwijanie i wdrażanie narzędzi zarządzania ryzykiem
 • bieżące wsparcie Kierownika Projektu i poszczególnych liderów strumieni projektowych w procesie zarządzania harmonogramem i budżetem,
 • rozwijanie i wdrażanie narzędzi do zarządzania harmonogramem i budżetem projektu

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03775

 

Kierownik Projektu ds. konstrukcji wsporczych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu budowy morskiej farmy wiatrowej (MFW), w tym m.in.:

 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz aktywny udział w procesach zakupowych i kontraktacja wykonawców w zakresie: badań geotechnicznych oraz projektowania, dostawy i instalacji konstrukcji morskich
 • nadzór nad wykonawcami w części związanej z zakresem zadań, w tym w szczególności pracami prowadzonymi na lądzie i morzu w ramach badań geotechnicznych oraz pracami projektowymi, analizami i pracami modelowymi związanymi z doborem konstrukcji morskich
 • weryfikację produktów umów oraz dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem zadań zespołu

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03951

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 5 lipca 2021

Baltic Power finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku

12 specjalistycznych jednostek rozpoczyna główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.


WIĘCEJ
news

wtorek, 15 czerwca 2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.


WIĘCEJ
news

czwartek, 25 marca 2021

PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 rok. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power.


WIĘCEJ
news

piątek, 29 stycznia 2021

Northland Power Inc. został wybrany partnerem branżowym projektu Baltic Power

Kanadyjska firma Northland Power Inc. zostanie partnerem branżowym PKN ORLEN przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49% udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026.


WIĘCEJ